SET:DTC   None
ราคาน่าจะวิ่งออกด้าานข้างก่อน ตอนนี้ถ้าไม่มีนิวโล น่าจะกำลังทำเวฟ 2 สะสมแรง เพื่อขึ้นทำเวฟ 3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ