Thatchai789

cpn กราฟเดย์

ลดลง
SET:CPN   CENTRAL PATTANA PUBLIC CO
น่าจะเล่นอยู่ในกรอบเส้นปะแดง แล้วตอนนี้เกิดไดด้วย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ