SET_DLY:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
W ตอนนี้น่าจะทำ ABC และก็ให้ นน ว่าจอบขา B แล้ว กำลังทำ C
D น่าจะกำลังทำ ขา3 แต่ ขา2 ทำตัวเหมือนจะลงแรง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ