jamesChiran

CHG ลงมาเทส POC แล้วรับอยู่

เพิ่มขึ้น
jamesChiran Updated   
SET:CHG   CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาย่อลงมาเทส POC แล้วรับอยู่ แล้วสามารถ Overlap Low กลับขึ้นไปได้
มองเป้าแถว High เดิมก่อน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ