apisit1234

bittorrent เข้าสู่เวฟ2 ?

BINANCE:BTTUSDT   None
ถ้าข้ามเป็นเทรนอัพเทรนไมไ่ด้น่าจะไหลจนถึง 0.0004
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ