BlackSphinx

BTC ทำการย่อเพื่อขึ้นต่อ ทำ All time high

ลดลง
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
เป็นเพียงการคาดคะเนทิศทางของกราฟ โดยไม่อิงปัจจัยอื่น เพื่อวางแผนการเทรดในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น เพื่อเป็นการบันทึกการเทรดไปในตัว จะถูกหรือผิดรอกราฟเฉลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ