NutaponKo

รักษาราคาห้ามหลุดแนวเทรน

SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PLC
จากการมีการยกโล แต่ยังไม่มีไฮใหม่ น่าจะค่อยๆ บีบออกข้างซึ่งหลุดลิ่มแล้ว
ใช้ 13.4 เป็นแนวหลุด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ