SET:BE8   BERYL 8 PLUS PCL
กราฟภาพรวมใหญ่เป็นขาขึ้น ราคาที่เหมาะสม
ต้องให้ย่อตัวลงก่อนค่อยช้อนซื้อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ