Heichou

BBL ยังปรับขา c ไม่จบ

ลดลง
SET:BBL   BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
อาจมี new low ทำ w5 น้อยของขา c ซึ่งทั้งหมดที่ลงมาอาจจะเป็นแค่คลื่น A
รอเล่นขา B หรืออาจจะเป็น impulse ชุดใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ