จำนวนเข้าชม 66
2
บันทึกการวิเคราะห์ส่วนตัว และฝึกฝนนำมาปรับใช้ในตลาดคลิปโต ซึ่งคู่นี้คือ BabyDogeUSDT ใช้เทรดในกระดานเทรดของ OKEx