OANDA:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนเข้าชม 20
1
เนื่องจากกราฟได้เคลื่อนตัวมายัง demand zone week ซึ่งเคยมีการ visited มาแล้ว 1 ครั้ง จึงคาดว่าน่าจะมีการเคลือนตัวไปในทิศทาง long bias เมื่อมีการเคลื่อนตัวมาชน demand zone

ความคิดเห็น