fx_style_us

ALBTUSDT

เพิ่มขึ้น
KUCOIN:ALBTUSDT   None
allianceblock อีกโปรเจกที่น่าสนใจ เป็น cedefi ที่ต้องการเชื่อม traditional finance กับ decentralize finance, อีกข้อสำคัญหนึ่งคือโปรเจกนี้ทำตาม road map ได้อย่างชัดเจน โดยช่วงแรกให้ความสำคัญกับการสร้าง partner และในต่อๆไปจะเริ่มออก product มา น่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างแท้จริงได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ