CME:6N1!   New Zealand Dollar Futures
คาดการณ์ว่าจะอ่อนตัวลงจากแนว ฟิโบ 61.8 ประกอบกับ เป็นแนวกรอบ ชาแนลขาลง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ