Nimmano

3690 ซื้อ 345.00 ราคาเป้าหมาย 500.00 ตัดขาดทุน 290.00

เพิ่มขึ้น
HKEX:3690   MEITUAN
3690
ซื้อ 345.00
ราคาเป้าหมาย 500.00
ตัดขาดทุน 290.00

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ