ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MBB พื้นฐาน

MBB SE O.N สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย MBB คือ 0.72 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 8.45 ในช่วง 2021 พวกเขาจ้างงาน 3.54k คน

สถิติ
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนยอดขายต่อราคาหุ้น
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าสุทธิของกิจการ
สัดส่วนของมูลค่าสุทธิของกิจการต่อ EBITDA
อัตราส่วนการทำกำไร
%อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
%อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงาน
%อัตรากำไรขั้นต้น
%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
มาร์จินของ EBITDA
%มาร์จินสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนทางการเงินปัจจุบัน
การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
การหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนการละลาย
อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
สัดส่วนหนี้สินระยาวต่อสินทรัพย์ทั้งหมด