U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO (CALCULATED BY TRADINGVIEW)

USDCLPIDC
USDCLP
U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO (CALCULATED BY TRADINGVIEW)IDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

USDCLP ไอเดียในการเทรด