VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRPVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRPVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP

VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
กลับไป

อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ของVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP

ข้อมูลประจำปี
‪0.00‬
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ข้อมูลรายไตรมาส
‪0.00‬
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-