ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC

9912 TWSE
9912
ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC TWSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

9912 financial statements

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC

สินทรัพย์รวมของ 9912 สำหรับ Q3 21 คือ 766.68M TWD ซึ่งมากกว่า 6.16% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 15.27% ใน Q3 21 เป็น 353.26M TWD

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น