333

ANSWER TECHNOLOGY CO. LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3528 พื้นฐาน

ANSWER TECHNOLOGY CO. LTD. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 3528 คือ 0.57 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 11.45 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 167.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย