WISTRON CORPORATION

3231 TWSE
3231
WISTRON CORPORATION TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3231 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ WISTRON CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3231 คือ 80.632B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.41 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 7.76% และ P/E คือ 8.51 วันที่ของรายได้ WISTRON CORPORATION ถัดไปคือ 11 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.93 TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้