666

TAIWAN NAME PLATE CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6593 พื้นฐาน

TAIWAN NAME PLATE CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6593 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.33%