666

FUN YOURS TECHNOLOGY CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6482 พื้นฐาน

FUN YOURS TECHNOLOGY CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6482 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.71%