666

LANNER ELECTRONICS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6245 พื้นฐาน

LANNER ELECTRONICS INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

6245 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 4.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.91%