666

GRANDTECH C.G. SYSTEMS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6123 พื้นฐาน

GRANDTECH C.G. SYSTEMS INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 2.90 TWD ซื้อก่อน 13 มิถุนายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.97%