333

AEWIN TECHNOLOGIES CO. LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3564 พื้นฐาน

AEWIN TECHNOLOGIES CO. LTD. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล3564 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.80 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.50%