RRR

RAM ON

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

RMN พื้นฐาน

RAM ON ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.28 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.89%