III

ILEX MEDICAL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ILX พื้นฐาน

ILEX MEDICAL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ILX มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.36 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.09%