ILX พื้นฐาน

ILEX MEDICAL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลILX ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.92 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.43%