ASHTROM GROUPASHTROM GROUPASHTROM GROUP

ASHTROM GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ASHG พื้นฐาน

ASHTROM GROUP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.98 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.20%