AL-RAZI MEDICAL CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

9572 พื้นฐาน

AL-RAZI MEDICAL CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.39 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%