BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8210 พื้นฐาน

BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล8210 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.60 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.54%