NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4291 พื้นฐาน

NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล4291 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.65 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.96%