UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4260 พื้นฐาน

UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.23%