ALDAWAA MEDICAL SERVICES CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4163 พื้นฐาน

ALDAWAA MEDICAL SERVICES CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.25 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.15%