NAYIFAT FINANCE CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4081 พื้นฐาน

NAYIFAT FINANCE CO. สรุปรายได้

รายได้ NAYIFAT FINANCE CO. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 364.34 M SAR ซึ่งส่วนใหญ่ 341.38 M SAR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Personal Financing, ปีก่อนนำ 365.77 M SAR. ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NAYIFAT FINANCE CO. 392.33 M SAR, และปีก่อนนั้น 392.32 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ