ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.

ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3007 พื้นฐาน

ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

3007 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.35 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.28%