ELECTRICAL INDUSTRIES CO.ELECTRICAL INDUSTRIES CO.ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

1303 พื้นฐาน

ELECTRICAL INDUSTRIES CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.08 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.59%