MIDDLE EAST PAPER CO.MIDDLE EAST PAPER CO.MIDDLE EAST PAPER CO.

MIDDLE EAST PAPER CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1202 พื้นฐาน

MIDDLE EAST PAPER CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.01%