666

SOHO HOLLY CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

600128 พื้นฐาน

SOHO HOLLY CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

600128 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.35%