O FUESSLI N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OFN พื้นฐาน

O FUESSLI N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลOFN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.40 CHF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.61%