QATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSCQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSCQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC

QATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

QGMD พื้นฐาน

QATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ QGMD สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 2.63 M QAR และเพิ่มขึ้น 1011.76% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 1.16 M QAR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: QAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี