MAC พื้นฐาน

MACROASIA CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMAC ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 PHP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.06%