SKF, AB SER. ASKF, AB SER. ASKF, AB SER. A

SKF, AB SER. A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SKF_A พื้นฐาน

SKF, AB SER. A สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย SKF_A คือ 0.92 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.42 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 40.40 k คน

สถิติ
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด
สกุลเงิน: SEK
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้