KELAS พื้นฐาน

KESLA OYJ A ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลKELAS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%