PER AARSLEFF HOLDING A/S BPER AARSLEFF HOLDING A/S BPER AARSLEFF HOLDING A/S B

PER AARSLEFF HOLDING A/S B

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PAAL_B พื้นฐาน

PER AARSLEFF HOLDING A/S B ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

PAAL_B มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 10.00 DKK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.60%