KA¸BENHAVNS LUFTHAVNE A/S

KBHL OMXCOP
KBHL
KA¸BENHAVNS LUFTHAVNE A/S OMXCOP
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

KBHL financial statements

KA¸BENHAVNS LUFTHAVNE A/S งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ KBHL สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 258.70M และเพิ่มขึ้น 36.66% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q2 21 คือ -327.20M

TTM
กำไรเบื้องต้น
รายรับทั้งหมด
ต้นทุนสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่รวมต้นทุนขาย)
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินตามปกติ, รวมทั้งหมด
รายได้ก่อนหักภาษี
ส่วนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ภาษี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม/ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรหลังหักภาษีเงินได้
กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานที่ถูกยกเลิก
ยกเลิกการดำเนินการ
รายได้สุทธิ
การปรับหุ้นปรับลด
เงินปันผลที่ต้องการ
กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
อีพีเอส เบาบาง
ค่าเฉลี่ยหุ้นพื้นฐานที่โดดเด่น
กำไรต่อหุ้นปรับลด
EBITDA
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด