FYNSKE BANK A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

FYNBK พื้นฐาน

FYNSKE BANK A/S ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลFYNBK ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.33 DKK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.85%