DANTAX A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

DANT พื้นฐาน

DANTAX A/S ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลDANT ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 21.00 DKK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.61%