FBU พื้นฐาน

FLETCHER BUILDING NPV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.21 NZD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.23%