Pure Storage, Inc

PSTGNYSE
PSTG
Pure Storage, IncNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PSTG พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Pure Storage, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PSTG คือ 9.153B USD วันที่ของรายได้ Pure Storage, Inc ถัดไปคือ 2 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.38 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้