Olin CorporationOlin CorporationOlin Corporation

Olin Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OLN พื้นฐาน

Olin Corporation สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย OLN คือ 0.98 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 7.28 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 7.33 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย